มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ
โรงเรียนศรีสังวาลย์

ประวัติโรงเรียงศรีสังวาลย์

วิสัยทัศน์ (VISION)

วิสัยทัศน์

อาคารเรียนศรีสังวาลย์

โรงเรียนศรีสังวาลย์มุ่งเน้นให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และสุขภาพ ได้รับการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย สังคม การศึกษา และอาชีพมี สื่อบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะกับสภาพความพิการจัดบรรยากาศ แสดงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช้เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่เหมาะสมเป็นสื่อในการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีศักยภาพในการพัฒนาการเรียนรู้ตามความสามารถของแต่ละบุคคลให้สามารถพึ่งตนเองได้ดำรงชีวิตได้อย่างอิสระ และมีส่วนร่วมกับการพัฒนาสังคมต่อไป
ปรัชญาและคติพจน์

ปรัชญา คติพจน์

ปรัชญา

ปรัชญา

คติพจน์

คติพจน์Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org