มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ
โรงเรียนศรีสังวาลย์

พันธกิจโรงเรียงศรีสังวาลย์

พันธกิจ (MISSION)

พันธกิจ (MISSION)

พันธกิจที่โรงเรียนกำหนดจะดำเนินการเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่

  พันธกิจที่ 1 – พัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการ
 • เป้าหมายที่ 1 – มีการบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
 • เป้าหมายที่ 2 – ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริหารและการจัดการ
  พันธกิจที่ 2 – พัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม
 • เป้าหมายที่ 1 – โรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการใช้อาคารเรียนสำหรับนักเรียน พิการทางร่างกาย และการเคลื่อนไหว
 • เป้าหมายที่ 2 – มีพื้นที่ของห้องเรียน และพื้นที่เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนและการจัดกิจกรรม
 • เป้าหมายที่ 3 – มีห้องปฏิบัติการ สำหรับกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนวิชาต่างๆ เพียงพอเหมาะสมกับวัย และระดับชั้น
 • เป้าหมายที่ 4 – จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศร่มรื่นสวยงาม สะอาดและมีองค์ประกอบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดจนแสดงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
  พันธกิจที่ 3 – พัฒนาคุณภาพของบุคลากร
 • เป้าหมายที่ 1 – บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ที่เป็นสากล ทันสมัย และสอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เป้าหมายที่ 2 – มีกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม
 • เป้าหมายที่ 3 – สร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง และนักเรียน
 • เป้าหมายที่ 4 – บุคลากรมีขวัญ และกำลังใจในการทำงาน
 • เป้าหมายที่ 5 – บุคลากรมีความมั่นคง และก้าวหน้าในการทำงาน
  พันธกิจที่ 4 – พัฒนาศักยภาพของนักเรียน
 • เป้าหมายที่ 1 - นักเรียนได้รับการตรวจ วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และบำบัด
 • เป้าหมายที่ 2 - นักเรียนทุกคนได้รับสื่อบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก และความช่วยเหลืออื่นใดตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
 • เป้าหมายที่ 3
 • - นักเรียนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพของแต่ละคน
 • เป้าหมายที่ 4 - นักเรียนมีสุขภาพอนามัยดี
 • เป้าหมายที่ 5 - นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
 • เป้าหมายที่ 6 - นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคน
 • เป้าหมายที่ 7 - นักเรียนมีความรู้ และทักษะ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
 • เป้าหมายที่ 8 -นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และสุนทรียภาพด้านศิลปะ กีฬา และดนตรี
 • เป้าหมายที่ 9 - นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
  พันธกิจที่ 5 – พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนการสอน
 • เป้าหมายที่ 1 – มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • เป้าหมายที่ 2 – การเรียนการสอนสอดคล้องกับความต้องการ และศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน
 • เป้าหมายที่ 3 – แผนการสอนใช้หลักการให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในแต่ละกลุ่มสาระวิชา
 • เป้าหมายที่ 4 – ครูใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการเรียนการสอน
 • เป้าหมายที่ 5 – นักเรียนได้รับบริจาคสื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความต้องการของเด็กพิการแต่ละคน
 • เป้าหมายที่ 6 – นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • เป้าหมายที่ 7 – ให้นักเรียนมีทักษะทางวิชาชีพ จนสามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  พันธกิจที่ 6 – พัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และคนพิการ
 • เป้าหมายที่ 1 – ผู้ปกครองมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครบริบาลนักเรียน
 • เป้าหมายที่ 2 – ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอน
 • เป้าหมายที่ 3 – ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนโรงเรียน
  พันธกิจที่ 7 – พัฒนาและส่งเสริมการอาชีพขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กพิการ
 • เป้าหมายที่ 1 - นักเรียนได้รับการพัฒนาเรื่องอาชีพตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
 • เป้าหมายที่ 2 - นักเรียนมีทักษะทางวิชาชีพ จนสามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสม
  พันธกิจที่ 8 – ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ค่านิยมของความเป็นไทยและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 • เป้าหมายที่ 1 – เน้นพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมของความเป็นไทย
 • เป้าหมายที่ 2 – นักเรียนมีทักษะในการจัดการ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 • เป้าหมายที่ 3 – นักเรียนนำวัฒนธรรมประเพณีชองชาติ และท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • เป้าหมายที่ 4 – นักเรียนนำศาสนธรรมในการปฏิบัติตน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  ในธรรมนูญการพัฒนาโรงเรียนระยะที่ 3 ( ปีการศึกษา 2549 – 2553 ) นี้โรงเรียนได้กำหนดแผนงานพัฒนาโรงเรียน 5 แผน ดังนี้
 • แผนที่ 1 – แผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • แผนที่ 2 – แผนงานพัฒนาบุคลากร
 • แผนที่ 3 – แผนงานสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
 • แผนที่ 4 – แผนงานสุขภาพพลนามัย การกีฬา และนันทนาการ
 • แผนที่ 5 – แผนงานบริหารและสนับสนุน

จากแผนงานพัฒนาโรงเรียนดังกล่าวโรงเรียนคาดหวังว่าจะเกิดสภาพความสำเร็จ คือโรงเรียนศรีสังวาลย์และครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ได้รับการยอมรับให้เป็นโรงเรียนต้นแบบและครูต้นแบบสำหรับการสอนเด็กพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะนักเรียนจะเป็นคนพิการต้นแบบที่มีคุณภาพสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคนทั่วไป
Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,  W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org