มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ
โรงเรียนศรีสังวาลย์

ประวัติโรงเรียงศรีสังวาลย์สมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จฯเปิดอาคารศรีสังวาลย์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ สมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จฯเปิดอาคารศรีสังวาลย์ และทรงเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนศรีสังวาลย์

นอกจากนั้นศูนย์บริการเด็กพิการยังจัดให้บริการโดยนักวิชาชีพด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด อรรถบำบัด จิตบำบัด สังคมสงเคราะห์ รวมทั้งสอนและฝึกออกกำลังกายโดยการขี่ม้าและว่ายน้ำ แก่เด็กพิการทั้งเด็กที่พักประจำอยู่ในศูนย์ ฯและเด็กที่มารับบริการแบบไป - กลับ รวมปีละประมาณกว่า 300 คน (ให้บริการคนละ 1 - 3 คนต่อสัปดาห์) ซึ่งโรงเรียนศรีสังวาลย์ ต้องประสานงานกับศูนย์บริการ เด็กพิการเพื่อให้นักเรียนของโรงเรียนศรีสังวาลย์ได้รับบริการ ดังกล่าวด้วย

สมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ เสด็จฯโรงเรียนศรีสังวาลย์ ทอดพระเนตรการฝึกกายภาพบำบัดให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ เสด็จฯโรงเรียนศรีสังวาลย์ ทอดพระเนตรการฝึกธาราบำบัดให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์

โรงเรียนศรีสังวาลย์ได้พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาซึ่งรวมถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสังคมและอาชีพแก่เด็กพิการอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3 แก่เด็กพิการที่อยู่ในระหว่างรับการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์โดยมีนักเรียนประมาณปีละกว่า 300 คน ในจำนวนนี้มีทั้งนักเรียนไป - กลับ ( มูลนิธิฯให้บริการรถรับส่งตามจุดต่างๆ ) ในจำนวนใกล้เคียงกับนักเรียนประจำซึ่งพักที่ศูนย์บริการเด็กพิการนักเรียนประจำส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีฐานะยากจนและมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศมูลนิธิฯ จึงต้องให้บริการทั้งด้านที่พัก อาหาร เสื้อผ้า ผู้เลี้ยงดูและการรักษา เป็นต้น เสมือนหนึ่งเป็นบ้านที่สองของเด็กพิการอย่างไรก็ตามปรัชญาสำคัญของโรงเรียนคือ ส่งเสริมให้นักเรียนที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจนสามารถพึ่งตนเองได้แล้วกลับไปเรียนร่วมในโรงเรียนของเด็กทั่วไปที่อยู่ใกล้บ้านในภูมิลำเนาเดิม โดยมูลนิธิฯ ยังคงรับผิดชอบให้ทุนการศึกษาและติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ส่วนเด็กที่ไม่สามารถกลับไปเรียนที่บ้านมูลนิธิฯได้จัดให้พักที่มูลนิธิฯและศึกษาต่อแบบเรียนร่วมที่โรงเรียนหรือสถาบันอุดมศึกษาทั่วไปโดยรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ ฯ ในโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กพิการ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากนักเรียน

สำหรับคนพิการทั่วไปมูลนิธิ ฯ ให้บริการสงเคราะห์ด้านสวัสดิการซึ่งรวมถึงการให้คำแนะนำ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการตลอดจนให้การสนับสนุนเครื่องช่วยคนพิการกายอุปกรณ์ อาหาร และการเดินทางเป็นต้น โดยมูลนิธิ ฯให้บริการปีละประมาณ 600 คน รวมทั้งส่งเสริมอาชีพคนพิการ โดยการประสานงานส่งศึกษาต่อฝึกอบรมอาชีพ ให้เงินสนับสนุน และทำหน้าที่เป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ

หน้าที่ 1 หน้าที่ 2

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org