มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ
โรงเรียนศรีสังวาลย์ อยู่ในความดูแลของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
โรงเรียนศรีสังวาลย์

ประวัติโรงเรียงศรีสังวาลย์อาคารเรียนศรีสังวาลย์

โรงเรียนศรีสังวาลย์เป็นของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทั้งนี้ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ17 กันยายน พ.ศ. 2497 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์เมื่อ พ.ศ. 2499 งานของมูลนิธิ ฯเริ่มจากการให้บริการสอนหนังสือแก่เด็กป่วยเป็นโรคโปลิโอซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช โดยผู้อาสาสมัครสอนเป็นแพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาล ต่อมาเมื่อมีจำนวนเด็กป่วยเป็นโรคโปลิโอเพิ่มมากขึ้นในปีพ.ศ.2501หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ซึ่งเป็นประธานมูลนิธิ ฯในขณะนั้นจึงได้ขอครูจากกองการศึกษาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการมาช่วยสอน 1 คนในปีนั้นมีจำนวนนักเรียน 17 ถึง 25คน โดยนักเรียนแต่ละคนมีพื้นความรู้ตั้งแต่ระดับเด็กเล็กถึงระดับเตรียมอุดมศึกษา

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จฯเปิดสระว่ายน้ำโรงเรียนศรีสังวาลย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเยี่ยมชมโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์

ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 มูลนิธิ ฯได้ก่อตั้งศูนย์บริการเด็กพิการในที่ราชพัสดุ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของมูลนิธิ ฯในปัจจุบัน เพื่อให้บริการที่พัก และเลี้ยงดูเด็กพิการจากต่างจังหวัด ซึ่งอยู่ในระหว่างรอและรับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2504 กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้มูลนิธิ ฯตั้ง “โรงเรียนสอน เด็กพิการ” ในบริเวณเดียวกับศูนย์บริการเด็กพิการ เพื่อให้การศึกษาแก่เด็กพิการที่ไม่เคยเรียนหนังสือ ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6

รูปภาพโรงเรียนศรีสังวาลย์ ในอดีต รูปภาพศุนย์บริการเด็กพิการ ที่พักของนักเรียนประจำ ในอดีต

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จฯเปิดโรงเรียนในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2508 และพระราชทานพระนามของพระองค์เป็นชื่อ “โรงเรียนศรีสังวาลย์”

นับได้ว่ามูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ฯเป็นองค์กรเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวรวมทั้งเด็กพิการทางร่างกายเนื่องจากสมอง(Cerebral Palsy = CP) อย่างครบวงจรทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา สังคม และอาชีพโดยศูนย์บริการเด็กพิการ ให้บริการด้านการแพทย์ รวมทั้งที่พัก การเลี้ยงดู เสื้อผ้า อาหาร เครื่องช่วยคนพิการ และกายอุปกรณ์ เป็นต้น พร้อมกับการให้บริการพาเด็กไปรับการตรวจ วินิจฉัยรักษา ผ่าตัด พักฟื้น และบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ส่วนโรงเรียนศรีสังวาลย์ให้บริการฟื้นฟู สมรรถภาพด้านการศึกษา สังคม และอาชีพ

หน้าที่ 1 หน้าที่ 2

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org