มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ
โรงเรียงศรีสังวาลย์

โครงการตามพระราชดำริฯรูปภาพนักเรียนขายผลิตภัณฑ์เครื่องประดับทำจากลูกปัด รูปภาพประธานมูลนิธิฯ ทักทายกับนักเรียนที่ขายผลิตภัณฑ์จากมะขามคลุกน้ำตาล
นักเรียนขายผลิตภัณฑ์เครื่องประดับทำจากลูกปัด ประธานมูลนิธิฯ ทักทายกับนักเรียนที่ขายผลิตภัณฑ์มะขามคลุก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งกับนางอารยา อรุณานนท์ชัย ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ว่าแม้โรงเรียนจะเปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แต่เด็กๆส่วนมากจะอายุเกินเกณฑ์ เนื่องจากร่างกายไม่เอื้ออำนวย เห็นว่า การส่งเสริมค้าปลีกน่าจะดี ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงทราบข้อมูลของเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ที่เกี่ยวกับ อายุและรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงขอให้มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย เข้ามาช่วย ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียน ศรีสังวาลย์ ซึ่งทางมูลนิธิฯก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน คณะครู ผู้ปกครอง ซึ่งทุกฝ่ายควรร่วมมือกันให้โครงการพัฒนาแนวคิดเชิงพาณิชย์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ เชิงค้าปลีกในลักษณะ SME นี้ก้าวหน้า เป็นหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนต่อไป โครงการนี้ดำเนินการครั้งแรกในปีการศึกษา 2548 และทำเป็นครั้งที่ 2ในปีการศึกษา 2550

รูปภาพประธานฯ และกรรมการมูลนิธิฯ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของนักเรียน รูปภาพกรรมการมูลนิธิฯ ชิมผลิตภัณฑ์ไขเค็ม ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียน
ประธานฯ และกรรมการมูลนิธิฯ ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของนักเรียน กรรมการมูลนิธิฯ ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไขเค็ม ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียน

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน ที่มุ่งเน้นให้ โรงเรียนพัฒนานักเรียนให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ และสามารถทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ดังนั้นในปีการศึกษา 2551 โรงเรียนจึงพัฒนาส่งเสริมการเรียนการสอน ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาแนวคิดเชิงพาณิชย์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ เชิงค้าปลีกในลักษณะ SME โดยเน้นให้นักเรียนมีบทบาทในกิจกรรมให้มากที่สุด ตลอดจนการเรียนรู้การดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน

รูปภาพประธานฯ มูลนิธิฯ ซื้อผลิตภัณฑ์ขนมเค้กจากนักเรียน รูปภาพนักเรียนกำลังช่วยกันผลิตผลงาน
ประธานฯ มูลนิธิฯเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทอฟฟี่เค้กจากนักเรียน นักเรียนเข้ารับการอบรมความรู้เชิงพาณิชย์(SME)และฝึกปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองมีคุณลักษณะและความสามารถดังนี้
1. มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการขาย การให้บริการ
2. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจ
3. รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ
4. เรียนรู้เทคนิคการจัดการ การผลิต และการจัดจำหน่าย

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org