มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ
โรงเรียงศรีสังวาลย์

โครงการตามพระราชดำริฯรูปภาพนักเรียนกำลังเตรียมต้นกล้าเพื่อนำไปปลูกในแปลงพืชไม่ใช้ดิน รูปภาพนักเรียนฟังการสาธิตการเลี้ยงปลาหางนกยูงจากครู
นักเรียนกำลังเตรียมต้นกล้าเพื่อนำไปปลูกในแปลงพืชไม่ใช้ดิน นักเรียนฟังการสาธิตการเลี้ยงปลาหางนกยูงจากครู

เนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนศรีสังวาลย์    ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และได้มีพระราชกระแสเมื่อวันที่ 29  มีนาคม  2547  ให้สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หาแนวทางดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรของโรงเรียนศรีสังวาลย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน       ( Hydroponics)  การเพาะเห็ด  และการเลี้ยงปลา 

รูปภาพนักเรียนกำลังดูแลพืชแบบไม่ใช้ดิน รูปภาพนักเรียนกำลังเก็บเห็ดที่เพาะไว้กำลังบาน
นักเรียนกำลังดูแลพืชแบบไม่ใช้ดิน นักเรียนกำลังเก็บเห็ดเพื่อไปจำหน่าย

ต่อมาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน โครงการฯได้เข้ามาตรวจเยี่ยม และได้ทำรายงานกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทรงมีพระราชกระแส ให้ดำเนินโครงการได้หากมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นให้เบิกพระราชทรัพย์ได้โรงเรียนศรีสังวาลย์ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิชาชีพเกษตร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนเรียนรู้งานอาชีพที่หลากหลายสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้

รูปภาพเห็ดที่กำลังบานจากผลงานการเพาะของนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ รูปภาพนักเรียนเก็บเห็ดใส่ถุงเพื่อเตรียมจะนำไปขาย
เห็ดภูฐานกำลังออกดอก นักเรียนเตรียมนำเห็ดออกจำหน่าย

วัตถุประสงค์
1. เสริมสร้างความรู้และทักษะการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน( Hydroponics)การเพาะเห็ด และการเลี้ยงปลา
2. ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการทำงานในรูปแบบกระบวนการกลุ่ม
3. ฝึกกระบวนการดำเนินธุรกิจการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน(Hydroponics)การเพาะเห็ด และการเลี้ยงปลา
4. เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ ได้รับความเพลิดเพลินจากการเลี้ยงปลาสวยงาม

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org