มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทานเงิน “ทุนการกุศลสมเด็จย่า” เป็นจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ทุกวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีอย่างต่อเนื่อง เป็นต้นมา และในปี 2541 คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการให้รับผิดชอบพิจารณานำเงินพระราชทานไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว สมดังพระราชประสงค์ คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าควรจัดทำ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการในกองทุนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการบำบัด รักษาฟื้นฟู ทักษะด้านสังคม กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กพิการ กิจกรรมนันทนาการ โดยจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียน และวันหยุด เพื่อส่งเสริมเด็กให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และพัฒนาศักยภาพตามความสนใจของตน

การเรียนคอมพิวเตอร์ การเรียนการทำขนม
การเรียนคอมพิวเตอร์ การเรียนการทำขนม

และในปี 2541 คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการให้รับผิดชอบพิจารณานำเงินพระราชทานไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว สมดังพระราชประสงค์ คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าควรจัดทำ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการในกองทุนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการบำบัด รักษาฟื้นฟู ทักษะด้านสังคม กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กพิการ กิจกรรมนันทนาการ โดยจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียน และวันหยุด เพื่อส่งเสริมเด็กให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และพัฒนาศักยภาพตามความสนใจของตน คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การไปเยี่ยมบ้านเด็ก การแข่งขันกีฬา
การไปเยี่ยมบ้านเด็ก การแข่งขันกีฬาlogoforcripplewelfare

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org