มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ
การดำเนินงานของมูลนิธิฯ
    รูปการสาธิตทำกายภาพ

    ด้านการพัฒนาบุคลากร มูลนิธิฯ ได้มีการพัฒนาบุคลากรของมูลนิธิฯ เพื่อเตรียมความพร้อมกับเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้พัฒนาเด็กพิการโดยส่งพนักงานและครูเข้ารับการอบรมด้านการจัดการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ติดต่อองค์กรต่างประเทศที่มีความรู้ด้านการบำบัดและฟื้นฟูเด็กพิการ และด้านการเรียนการสอนเด็กพิการ ขอรับอาสาสมัครที่มีประสบการณ์จากต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และจาก AUA มาช่วยงานรวมถึงการเข้าร่วมประชุม เครือข่ายคนพิการสากล

    รูปสอนการทอสานที่เช็ดเท้า

    โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ ในกองทุนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้พระราชทานเงิน “ทุนการกุศลสมเด็จย่า” เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นจำนวน ๑,๙๒๐,๐๐๐.- บาท แก่มูลนิธิฯ และพระราชทานต่อเนื่องทุกปี เป็นเงินปีละ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กพิการทางร่างกาย และการเคลื่อนไหว มูลนิธิฯ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริ

หน้าที่ 1 หน้าที่ 2 หน้าที่ 3

logoforcripplewelfare

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org