มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ

การดำเนินงานของมูลนิธิฯ

การดำเนินงานของมูลนิธิฯ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงสนพระทัยในงานสงเคราะห์คนพิการเป็นอย่างยิ่ง ได้พระราชทานพระราชดำริหลายประการในเรื่องการศึกษา การรักษาพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การฝึกให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และการฝึกอาชีพเพื่อให้เด็กพิการสามารถมีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้ เป็นแนวทางในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ที่ได้พยายามสนองพระราชดำริมาโดยตลอด

รูปพระพี่นางเธอทรงเสด็จเปิดอาคาร

กิจการของมูลนิธิฯ ได้พัฒนาก้าวหน้ามาโดยลำดับ ดังนี้


  ด้านการพัฒนาเด็กพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการมีหน้าที่ให้การรักษาบำบัดฟื้นฟูเด็กพิการในความดูแลปีละไม่น้อยกว่า ๒๕๐ คน และได้ให้การดูแลรักษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๐๐ คน โดยมีพนักงานบริบาลคอยดูแลฝึกฝนในการช่วยเหลือตัวเอง ด้านกิจวัตรประจำวัน ทั้งนี้ ได้ให้บริการช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กพิการด้านเวชศาสตร์ในความดูแลมาแล้วประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน รวมทั้งให้บริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูแก่เด็กพิการภายนอก ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน


  รูปเด็กนักเรียนพิการเล่นดนตรีไทย

  มูลนิธิฯ ได้ส่งเด็กพิการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด เพื่อเพิ่มทักษะและการอยู่ร่วมในสังคม และปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ มีนักกีฬาได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกส์ ประเทศออสเตรเลีย การแข่งขันวิลแชร์ ญี่ปุ่น กรุงเทพ เป็นต้น

  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ มูลนิธิฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรดีเด่นที่ให้บริการส่งเสริม และสนับสนุนงานสวัสดิภาพ ประจำปี ๒๕๔๐ เนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล

  ผลสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจอีกประการหนึ่งคือ ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสังวาลย์ คือ นายอัครผล ปั้นสนิท ได้รับการคัดเลือกเป็นคนพิการดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๖ จากสภาสังคมสงเคราะห์ นอกจากเด็กพิการแล้ว พนักงานของมูลนิธิฯ คือ น.ส.อำไพร สุฤทธิ์ นักกิจกรรมบำบัด ฝ่ายศูนย์บริการเด็กพิการ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากผลงานอุปกรณ์ช่วยในการเขียน และนายทศพร ทิวะทรัพย์ ครูโรงเรียนศรีสังวาลย์ได้รับรางวัลจากผลงานเครื่องช่วยสระผม

  รูปเด็กนักเรียนพิการเล่นกิจกรรม

  นอกจากนี้ เพื่อให้งานพัฒนาเด็กพิการมีระบบมาตรฐานที่ติดตามและสามารถประเมินผลงานได้ เพื่อนำพาเด็กไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ดีที่สุด มูลนิธิฯ ได้เริ่มศึกษาระบบ ISO ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับใบรับรอง ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๐

หน้าที่ 1 หน้าที่ 2 หน้าที่ 3

logoforcripplewelfare

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,  W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org