มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ

การก่อตั้งมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

การก่อตั้งมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ รูปด้านหน้าอาคารมูลนิธิฯ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับมูลนิธิฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๘ ทั้งยังทรงพระอนุญาตให้เชิญอักษรย่อประนามาภิไธย ไว้ในเครื่องหมายของมูลนิธิฯ

รูปด้านหน้าอาคารศรีสังวาลย์

พ.ศ.๒๕๐๔ มูลนิธิฯ ได้จัดตั้งศูนย์บริการเด็กพิการขึ้นที่ถนนติวานนท์ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สำหรับเป็นที่พักระหว่างการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูแก่เด็กพิการที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด

ต่อมา ด้วยความช่วยเหลือจากกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิฯ ได้เปิดโรงเรียนขึ้น เพื่อเด็กพิการ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนศรีสังวาลย์” แล้วได้เสด็จเปิดโรงเรียนในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๘

logoforcripplewelfare

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org