มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ
ศูนย์บริการเด็กพิการ

งานด้านกิจกรรมบำบัดกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy : OT)การฝึกการใช้มือ การฝึกการใช้มือ
การฝึกการใช้มือ การฝึกการใช้มือ

กิจกรรมบำบัด ในเด็กพิการทางกายและการเคลื่อนไหวกิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy : OT) คือ การตรวจ ประเมิน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหว ได้แก่ การทำงานของแขนและมือ, การทำกิจวัตรประจำวัน, การทำงานของอวัยวะในช่องปาก, การดัดแปลงอุปกรณ์ช่วยและอุปกรณ์เสริม เป็นต้น โดยอาศัยเทคนิคและกิจกรรมต่างๆ มาเป็นสื่อในการรักษาเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและพึ่งพาผู้อื่นน้อยที่สุด

การฝึกการหยิบจับ การฝึกการหยิบจับ
การฝึกการหยิบจับ การฝึกการหยิบจับ

กลุ่มเด็กพิการทางกายและการเคลื่อนไหวที่นักกิจกรรมบำบัดมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูรักษา1. เด็กสมองพิการ (Cerebal Palsy)
2. เด็กไขสันหลังฝ่อ (Spinal Muscular Atrophy)
3. เด็กที่ได้รับบาดเจ็บทางไขสันหลัง (Spinal Cord Injury)
4. เด็กที่มีการยึดติดของข้อและกล้ามเนื้อ (AMC)
5. เด็กที่กระดูกอ่อน (Osteogenesis Imperfecta)
6. เด็กพิการแขนขาแต่กำเนิด (Congenital Limbdeficiency)
ฯลฯ

การฝึกการหยิบจับ การฝึกคืบ
การฝึกการหยิบจับ การฝึกคืบ

การประเมินทางกิจกรรมบำบัดในเด็กพิการทางกายและการเคลื่อนไหว1. การประเมินพัฒนาการของเด็ก
2. การประเมินทักษะการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก
3. การประเมินการทรงตัว
4. การประเมินช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ
5. การประเมินความพร้อมในการเขียน
6. การประเมินเกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคี้ยว การกลืน
7. การประเมินเกี่ยวกับทักษะการทำกิจวัตรประจำวัน
8. การประเมินการรับรู้ทางสายตา
9. การประเมินความสามารถในการเล่นของเด็ก


ขอบข่ายงานกิจกรรมบำบัดที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการทางกายและการเคลื่อนไหว1. ฝึกการทำงานของแขนและมือ ได้แก่ การเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ, การเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว, การฝึกการหยิบจับลักษณะต่างๆ เป็นต้น
2. ฝึกการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การรับประทานอาหาร, การใส่-ถอดเสื้อผ้า, การใช้รถเข็น เป็นต้น
3. กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อในช่องปาก ได้แก่ การเคี้ยว การดูด การกลืน และการลดภาวะน้ำลายไหล
4. จัดทำเฝือกประคองข้อมือและนิ้วมือ รวมทั้งดัดแปลงอุปกรณ์ช่วยและอุปกรณ์เสริม
5. ให้คำแนะนำการดัดแปลงและปรับสภาพบ้าน
ฯลฯValid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org