มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ
ศูนย์บริการเด็กพิการ

งานด้านกิจกรรมบำบัด



กิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy : OT)



การฝึกการใช้มือ การฝึกการใช้มือ
การฝึกการใช้มือ การฝึกการใช้มือ

กิจกรรมบำบัด ในเด็กพิการทางกายและการเคลื่อนไหว



กิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy : OT) คือ การตรวจ ประเมิน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับเด็กที่มีปัญหาทางด้านการเคลื่อนไหว ได้แก่ การทำงานของแขนและมือ, การทำกิจวัตรประจำวัน, การทำงานของอวัยวะในช่องปาก, การดัดแปลงอุปกรณ์ช่วยและอุปกรณ์เสริม เป็นต้น โดยอาศัยเทคนิคและกิจกรรมต่างๆ มาเป็นสื่อในการรักษาเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและพึ่งพาผู้อื่นน้อยที่สุด

การฝึกการหยิบจับ การฝึกการหยิบจับ
การฝึกการหยิบจับ การฝึกการหยิบจับ

กลุ่มเด็กพิการทางกายและการเคลื่อนไหวที่นักกิจกรรมบำบัดมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูรักษา



1. เด็กสมองพิการ (Cerebal Palsy)
2. เด็กไขสันหลังฝ่อ (Spinal Muscular Atrophy)
3. เด็กที่ได้รับบาดเจ็บทางไขสันหลัง (Spinal Cord Injury)
4. เด็กที่มีการยึดติดของข้อและกล้ามเนื้อ (AMC)
5. เด็กที่กระดูกอ่อน (Osteogenesis Imperfecta)
6. เด็กพิการแขนขาแต่กำเนิด (Congenital Limbdeficiency)
ฯลฯ

การฝึกการหยิบจับ การฝึกคืบ
การฝึกการหยิบจับ การฝึกคืบ

การประเมินทางกิจกรรมบำบัดในเด็กพิการทางกายและการเคลื่อนไหว



1. การประเมินพัฒนาการของเด็ก
2. การประเมินทักษะการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก
3. การประเมินการทรงตัว
4. การประเมินช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ
5. การประเมินความพร้อมในการเขียน
6. การประเมินเกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการเคี้ยว การกลืน
7. การประเมินเกี่ยวกับทักษะการทำกิจวัตรประจำวัน
8. การประเมินการรับรู้ทางสายตา
9. การประเมินความสามารถในการเล่นของเด็ก


ขอบข่ายงานกิจกรรมบำบัดที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการทางกายและการเคลื่อนไหว



1. ฝึกการทำงานของแขนและมือ ได้แก่ การเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ, การเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว, การฝึกการหยิบจับลักษณะต่างๆ เป็นต้น
2. ฝึกการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การรับประทานอาหาร, การใส่-ถอดเสื้อผ้า, การใช้รถเข็น เป็นต้น
3. กระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อในช่องปาก ได้แก่ การเคี้ยว การดูด การกลืน และการลดภาวะน้ำลายไหล
4. จัดทำเฝือกประคองข้อมือและนิ้วมือ รวมทั้งดัดแปลงอุปกรณ์ช่วยและอุปกรณ์เสริม
5. ให้คำแนะนำการดัดแปลงและปรับสภาพบ้าน
ฯลฯ



Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org