มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ
ศูนย์บริการเด็กพิการ

งานด้านกายภาพได้แก่ การบำบัดรักษาโดยใช้วิธีการทางกายภาพบำบัด โดยการออกกำลังกาย การใช้ความร้อน ความเย็น การนวด การดัด การดึง การบำบัดรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อลดความเจ็บปวด อาการอักเสบต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวและช่วยกระตุ้นพัฒนาการต่างๆ ในเด็กให้พัฒนาการเหมาะสมกับอายุ

รูปการฝึกยืนด้วยเครื่องช่วยยืน รูปการฝึกเดินด้วยไม้ค้ำยันแบบครื่งแขน รูปการฝึกเดินด้วยเครื่องช่วยเดินแบบมีล้อใช้เดินด้านหลัง รูปการฝึกเดินด้วยไม้ค้ำยันแบบครื่งแขน

การฝึกการเคลื่อนไหวบนลูกบอลรูปการฝึกการเคลื่อนไหวบนลูกบอล1 รูปการฝึกการเคลื่อนไหวบนลูกบอล2 รูปการฝึกการเคลื่อนไหวบนลูกบอล3

การฝึกการเคลื่อนไหวบนเบาะรูปการฝึกการเคลื่อนไหวบนเบาะ

หน้าที่ 1 หน้าที่ 2

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org