มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ
ศูนย์บริการเด็กพิการ

งานด้านกายอุปกรณ์การวัดกายอุปกรณ์ให้กับเด็ก การทำกายอุปกรณ์

ให้บริการจัดทำและซ่อมแซมกายอุปกรณ์ให้กับเด็กพิการแต่ละคนตามความเห็นของแพทย์ ซึ่งการบริการดังกล่าวเป็นการให้บริการทั้งเด็กที่อยู่ประจำศูนย์ฯ และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ เช่น การตัดรองเท้าให้เหมาะกับลักษณะของเท้าเด็ก, การทำเบรส, ไม้ค้ำยัน รวมถึงการดัดแปลงรถเข็นให้เหมาะกับสภาพความพิการของเด็ก และซ่อมแซมกายอุปกรณ์ต่างๆที่ชำรุด เป็นต้นValid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org