มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการคนพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ
สมเด็จย่า

พ.ศ. 2504 มูลนิธิ ฯได้ก่อตั้งศูนย์บริการคนพิการขึ้นในที่ราชพัสดุ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งของมูลนิธิ ฯในปัจจุบัน เพื่อให้บริการที่พัก และเลี้ยงดูเด็กพิการจากต่างจังหวัด ซึ่งอยู่ในระหว่างรอและรับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันศูนย์บริการคนพิการ ให้บริการด้านการแพทย์ รวมทั้งที่พัก การเลี้ยงดู เสื้อผ้า อาหาร เครื่องช่วยคนพิการ และกายอุปกรณ์ เป็นต้น พร้อมกับการให้บริการพาเด็กไปรับการตรวจ วินิจฉัยรักษา ผ่าตัด พักฟื้น และบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพที่โรงพยาบาลต่าง ๆ

ศูนย์บริการเด็กพิการจัดให้บริการโดยนักวิชาชีพด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด อรรถบำบัด จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ รวมทั้งสอนและฝึกออกกำลังกายโดยการขี่ม้าและว่ายน้ำ แก่เด็กพิการทั้งเด็กที่พักประจำอยู่ในศูนย์ ฯและเด็กที่มารับบริการแบบไป - กลับ รวมปีละประมาณกว่า 300 คน (ให้บริการคนละ 1 - 4 ครั้งต่อสัปดาห์)

งานศูนย์บริการคนพิการ งานด้านกายภาพบำบัด งานกิจกรรมบำบัด งานพยาบาล งานสังคมสงเคราะห์ งานกายอุปกรณ์

Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,   W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
Email: office@fwc1954.org